ZOBACZ NASZE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 

 

To już ostatni raz spotkaliśmy się z naszymi czeskimi przyjaciółmi ze szkoły w Ostravie Svinov. Zostaliśmy zaproszeni na zamknięcie projektu.

         Grupa uczniów ze Świerklan wraz z opiekunami 17.11.2017 r. wzięła udział w uroczystym „czytaniu kronik”. W czeskiej szkole zostaliśmy zapoznani z historią zespołów Opava i Opaviczka, wysłuchaliśmy pieśni przygotowanych przez gospodarzy spotkania. Po miłym poczęstunku udaliśmy się na zwiedzanie kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla. Ksiądz Jan Larisz ciekawie opowiedział historię powstania kościoła, omówił głównych świętych, których wizerunki są umieszczone na ścianach kościoła. Najwięcej wrażeń dostarczyło uczniom i nauczycielom zwiedzanie dzwonnicy kościoła.

         Mamy nadzieję, że nasza współpraca ze szkołą w Ostravie będzie kontynuowana, planujemy już nowe wspólne działania.

 

 

 

Kawałeczek chleba nie spadnie z nieba

O poszanowaniu chleba i o tym „jak wielu rąk potrzeba, by powstał kawałek chleba” uczyły się dzieci ze świerklańskiej  i ostrawskiej szkoły.

Spotkanie zaprzyjaźnionych szkół odbyło się 18 września w Centrum Regionalnym w Żorach. Uczestnicy wycieczki spędzili tam kilka godzin, podczas których mieli możliwość zobaczenia, jak powstaje chleb „od ziarenka do bochenka”. Dzieci poznały dawne narzędzia rolnicze oraz sposoby uprawy ziemi, zbierania zbóż i wytwarzania mąki. Duża atrakcją była możliwość dotknięcia dawnych narzędzi i samodzielna praca nimi. Uczniowie dowiedzieli się, jak przebiegają dożynki oraz poznali różne gatunki zbóż, ich wygląd i wykorzystanie. Gospodarze Centrum Regionalnego przygotowali poczęstunek (chleb ze smalcem i dżemem) oraz wspólnie z dziećmi zatańczyli do śląskich melodii. Uczestnikom wycieczki bardzo podobały się zajęcia, w czasie których mogli samodzielnie formować drożdżowe wypieki oraz poczuć zapach prawdziwego drożdżowego ciasta.

 Dzieci z radością spędziły także czas na świeżym powietrzu uczestnicząc w zabawach ruchowych i zacieśniając więzi  z kolegami z Czech. W czasie tego spotkania uczniowie poznali tradycje polskiego Śląska, wesoło się pobawili i wiele nauczyli.

 ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu RP

" Przekraczamy Granice"

 

 Regulamin Konkursu

 „SŁOWNIK SĄSIADÓW”

 

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach przy współpracy z Základní  a Mateřská škola Ostrava – Svinov.

 

II. Cele konkursu

o   poznanie słów w języku mieszkańców kraju współpracującego;

o   uzmysłowienie dzieciom wspólnych korzeni kulturowych Polski i Czech, podobieństw i różnic w językach;

o   integracja uczniów, nauczycieli;

o   zachęcanie uczestników do prezentowania własnych umiejętności;

o   stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich dzieł;

o   rozwój zdolności plastycznych poprzez wykorzystanie różnych technik plastycznych do stworzenia ilustracji do obrazkowego słownika;

o   umiejętność korzystania z Internetu – wyszukiwanie informacji, wysyłania maili;

o   budzenie zmysłów estetycznych, uwrażliwienie na piękno

 

III. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach oraz Základní  a Mateřská škola Ostrava – Svinov. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

·        uczniowie klas I – III (od 6 do 9 lat)

·        uczniowie klas IV – VI (od 10 do 13 lat)

 

IV. Warunki konkursu

Uczniowie indywidualnie przygotowują pracę – kartę słownika obrazkowego. Format A5 (pół kartki z bloku), rysunek płaski umożliwiający skanowanie, technika dowolna.

 

Praca zwierać ma obrazek ilustrujący dane słowo i czytelny podpis w języku polskim i czeskim. Uczeń może przygotować dowolną ilość rysunków, z zachowaniem zasady - tyle samo z każdego tematu.

 

Wszystkie prace muszą być czytelnie (literami drukowanymi) opisane na odwrocie. Wzór opisu prac określono w załączniku do regulaminu.

 

V. Tematyka zadań konkursowych:

 

- Szkoła

- Muzyka i taniec

- Przyroda wokół nas

- Podróże

- Zabawy dziecięce

 

VI. Zgłoszenia do konkursu

Zainteresowani uczniowie przekazują swoje prace do szkolnego koordynatora konkursu, którym jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi – Pani Joanna Krawczyk w

Základní a Mateřská škola Ostrava – Svinov. Istnieje możliwość wysłania skanu prac drogą elektroniczną na adres mailowy, dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach jest to adres: słownik_cz_pl1@onet.pl

 

VII. Termin składania prac

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do szkolnego koordynatora lub mailem na podany adres do dnia 5 czerwca 2017. Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy oraz danych osobowych i wizerunku jej twórcy. Dane osobowe, wizerunek i przygotowana praca mogą być wykorzystane w publikacjach, gazetkach, w prasie a także na stronie internetowej organizatora konkursu. Zgodę na publikację pracy, danych osobowych jak  i wizerunku dziecka wyraża rodzic lub prawny opiekun dziecka. Zgoda ma formę pisemną i jej wzór określa załącznik nr 2 Regulaminu

Prace konkursowe staja się własnością szkoły polskiej - organizatora konkursu.

 

VI. Ocena prac:

Oceny prac dokona polsko – czeska komisja powołana przez organizatora. Komisji przewodniczyć będzie Pani Elżbieta Pierchała – Kustosz Galerii „Jan” w Jankowicach. Ocenie jury podlegać będzie:

·        estetyka wykonania,

·        poprawność podpisu w języku polskim i języku czeskim

·        ilość przygotowanych przez jednego ucznia prac.

Każdy członek jury przyzna pracy od 1 do 5 punktów w każdym zakresie. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. W sprawach spornych decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.

Obrady jury odbędą się w terminie wskazanym przez organizatora w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi  w Świerklanach.

 

VII. Dla zwycięzców przewidziano nagrody:

Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy. Dla pozostałych zostaną przygotowane nagrody pocieszenia. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w „Słowniku sąsiadów”. Oryginały prac wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach. Nagrody dla laureatów zostaną rozdane w czasie działania „Święto Szkoły” w październiku 2017 w siedzibie organizatora.

 

VIII. Regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych partnerskich szkół.

 ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu RP

" Przekraczamy Granice"

Czesi w świerklańskiej podstawówce

 Vítejte do školy – takie hasła pojawiły się na plakatach, którymi uczniowie SP nr 2 im. Świętej Jadwigi powitali gości  z Ostravy. W poniedziałek, 30 stycznia odbył się Międzynarodowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tym razem impreza połączona była z rozpoczęciem realizacji projektu „Mezi nami / Między námi” w ramach programu Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska przy współpracy z Euregionem Siesia w Raciborzu.

 

Świerklańska podstawówka dzięki współpracy z Urzędem Gminy Świerklany nawiązała współpracę z Základní a Mateřská škola Ostrava – Svinov. Spotkania w ramach projektu potrwają do listopada. Na najbliższe miesiące szkoły zaplanowały wspólne warsztaty tańca i śpiewu, przygotowanie publikacji - obrazkowego słownika sąsiadów, poznanie folkloru występującego po obu stronach granicy oraz spotkanie przy Studni Trzech Braci w Cieszynie. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń  i wzajemne poznanie się obu partnerów. 

 

Rozpoczynając projekt „Mezi nami / Między námi” dyrektor szkoły wręczyła pamiątkowe zegary osobom z nim związanym oraz przedstawicielom lokalnego środowiska. Uczestnicy działania wpisali się do pamiątkowej księgi - Kroniki Projektu. Konkursowe zmagania okraszone zostały gościnnymi występami zespołu folklorystycznego „Paulinki”, wychowanków Przedszkola nr 1 w Świerklanach – grupy „Nutki” oraz zespołu muzycznego „Trio”. Występujących podziwiali przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz gminnych, sołeckich i powiatowych, osoby duchowne i wiele innych zaproszonych gości. 

Przesłuchania w Międzynarodowy Przeglądzie Kolęd i Pastorałek odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych. Występy młodych artystów oceniało polsko-czeskie jury.  W kategorii klas I-III najlepiej zaprezentowała się Hanna Kwiendacz ze szkoły w Boguszowicach, która zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła Antonina Mika z SP 2 ze Świerklan, a trzecie Sofia Seidlova ze szkoły czeskiej. Wyniki w kategorii klas IV-VI przedstawiają się następująco: pierwsze miejsce – Wiktoria Lubszczyk z SP 1 w Świerklanach, drugie – Lena Zmarzły z SP Jankowice i trzecie – Karolina Kuczera, także z SP 1 ze Świerklan.

Po zakończeniu konkursu muzycznego dzieci z czeskiej i polskiej szkoły spotkały się na warsztatach językowych, w czasie których w przyjemnej, koleżeńskiej atmosferze poznawały słownictwo sąsiadów i próbowały się porozumiewać. Wynikiem spotkania są przygotowane plakaty z podpisami w obu językach. Można je podziwiać na gazetkach w szkole.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu pozwoli polskim i czeskim uczniom zintegrować się i poznać wspólne korzenie obu krajów.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu RP

" Przekraczamy Granice"

Regulamin

Przeglądu Kolęd i Pastorałek

„Zaśpiewajmy Jezuskowi”

 

 

Organizator:

·       Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Świętej Jadwigi

          ul. 3 Maja 18, 44-266 Świerklany

 

 

Cele przeglądu:

·       Prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, charakterystycznych dla danego kraju i regionu;

·       Popularyzowanie pieśni bożonarodzeniowych;

·       Odkrywanie nowych talentów.

·       Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci;

·       Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami muzyki z różnych szkół;

·       Prezentacja umiejętności i dorobku młodych wykonawców;

·       Inspiracja do poszukiwań artystycznych;

 

Termin:

·       30-01-2017r. – przesłuchania, gala wręczenia nagród

·       Rozpoczęcie godz. 9.30

 

Miejsce:

·       Sala gimnastyczna SP nr 2 im. Świętej Jadwigi Świerklany

 

Zasady uczestnictwa:

·       W przeglądzie biorą udział soliści, uczniowie szkół podstawowych;

·       Każdy solista wykonuje jedną kolędę lub pastorałkę. Maksymalna długość utworu 2 zwrotki;

·       Uczestnicy występują w następujących kategoriach:

          - kasy I – III (wiek 6-9 lat)             max 2 osoby;

          - klasy IV – VI (wiek 10-13 lat)     max 2  osoby;

·       Soliście może towarzyszyć jedna osoba grająca na instrumencie (dziecko lub nauczyciel). Na miejscu do wykorzystania keyboard

·       Dopuszcza się również podkład z płyty CD

 

 

Termin zgłoszeń:

·       Karty zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 05-01-2017r. jedną z wybranych form:

- pocztą      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi

                   ul. 3 Maja 18 44-266 Świerklany    

- faksem    fax.  032 4304187

- mailowo  sekretariat@spjadwiga.edu.pl

 

Ocena i nagrody:

·       Oceny dokona jury powołane przez organizatorów;

·       Pod uwagę brany będzie:

-  dobór repertuaru

-  wykonanie wokalne utworów

-  ogólny wyraz artystyczny

- stopień trudności przygotowania prezentacji wykonywanych utworów (np. półplayback - czy „żywy” zespół akompaniujący, itp).

·       Wykonawcy oceniani będą w następujących grupach wiekowych:

     - kasy I – III (wiek 6-9 lat)            

      - klasy IV – VI (wiek 10-13 lat)    

·       W każdej kategorii wiekowej wytypowane będzie I, II, i III miejsce.     Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

·       Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. W sprawach spornych, dotyczących niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury.

 

Postanowienia końcowe

·       Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

·       Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych.

·       Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

·       Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 032 4304187

·       Nie dostosowanie się do zasad regulaminu będzie jednoznaczne z odrzuceniem uczestnika w danej kategorii.

 

 

Zapraszamy do udziału!

Z serdecznymi pozdrowieniami

 organizatorzy przeglądu.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu RP

" Przekraczamy Granice"

Przegląd Kolęd i Pastorałek

 

„ZAŚPIEWAJMY JEZUSKOWI”

 

Karta zgłoszenia

 

 

Wykonawca……………………..……………….…………………………………………..

 

 

Wiek ………………………..  Klasa ………………………….. Kraj ………………………

 

 

Tytuł utworu…………………..……………………………………………………………….

 

 

Nazwa szkoły……………………………………..……………………………………………

 

 

Adres szkoły ………….……..………………………………………………………………..

 

……………………………………………..…………………………………………………..

 

 

Opiekun ………………………………………………..………………………………………

 

 

Telefon kontaktowy ………………………………….……………………………………….

 

 

 

  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu RP

" Przekraczamy Granice"

„Mezi námi - Między nami”

Projekt „Między nami” realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach razem ze szkołą z Czech Ostraava-Svinov w okresie od stycznia do listopada 2017r. Szkoły pozyskają środki na realizację projektu dzięki współpracy podjętej przez Euroregion Silesia. Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. 

 

Głównym celem projektu jest stworzenie stałej współpracy między partnerami projektowymi. Młodzi ludzie są zainteresowani innowacjami technicznymi, chcą badać i odkrywać świat. Często podróżują do dalekich krajów i do innych kontynentów. To powoduje oddalanie się od korzeni i stopniowe zapominanie  o tradycjach pradziadów. Pod wpływem globalizacji ludzie mniej używają dialektu, nie znają pieśni i tańców ludowych. Szkoła, której przesłaniem jest nauczanie i kształcenie, chce przekazywać tradycje regionu. Nauczyciele mają świadomość, jak ważne jest rozwijanie właściwego stanowiska, wyrażającego szacunek do tradycji. Spotkania i realizowane działania umożliwią nawiązanie współpracy, wymiany doświadczeń, co zaowocuje w przyszłości. Projekt przyczyni się do otwarcia miejscowej ludności dla innych kultur i tradycji.

 

Działania w projekcie:

Poznajemy się - otwarcie projektu. Konkurs muzyczny kolęd i pastorałek: ''Zaśpiewajmy Jezuskowi''. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół partnerskich oraz szkół z gminy Świerklany. Konkurs uświetni występ koła gospodyń wiejskich w Świerklanach. Najlepsi wykonawcy zostaną nagrodzeni. W ramach działania odbędą się zajęcia grupowe dla dzieci ze szkoły polskiej  i czeskiej - poznanie podobieństw i różnic w językach polskim i czeskim. Uczniowie będą pracować w grupach mieszanych polsko - czeskich. Za realizację wspólnego działania odpowiedzialna będzie szkoła z Polski.

Słownik sąsiadów - Szkoły ogłoszą konkurs w dwóch kategoriach: dla dzieci do lat 9 i dzieci do lat 13. Uczniowie będą zbierać wyrazy do obrazkowego słownika polsko - czeskiego. Uczniowie, których wkład w pracy będzie najlepszy zostaną nagrodzeni. Zebrane materiały, prace dzieci, zdjęcia ze spotkań zostaną wykorzystane do przygotowania publikacji polsko - czeskiej, którą strona polska wyda w formie broszury.  Broszura ta będzie rozdawana podczas działania: Święto szkoły w październiku, otrzymają ją zaproszeni goście tak ze strony polskiej jak i czeskiej. Za organizację konkursu odpowiedzialna jest strona polska.

Przy Studni Trzech Braci - Wspólny wyjazd do Cieszyna dla dzieci z naszej szkoły i ze szkoły w Czechach. Wspólne spędzanie czasu i podziwianie zabytków Cieszyna. Zwiedzanie Muzeum Drukarstwa i udział w warsztatach. Podziwianie zasobów muzeum drukarstwa oraz aktualnych wystaw. Przygotowanie matryc graficznych i odbijanie ich. Poznanie legendy o powstaniu miasta Cieszyna, wspólne fotografie przy Studni Trzech Braci. Działanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej początków państwa polskiego i czeskiego. Uczniowie wysłuchają legendy w dwóch językach, będą mieli okazję przybliżyć sobie podobieństwa i różnice w języku sąsiadów. Za realizację działania odpowiedzialna będzie szkoła z Polski.

Tradycje polskiego Śląska - Wspólny wyjazd do Żor Osin na warsztaty regionalne. Uczestnicy zwiedzą muzeum tradycji. Poznają śląskie tradycje regionalne, zobaczą przedmioty codziennego użytku, wyposażenie chaty śląskiej. Wezmą udział w warsztatach regionalnych. Za realizację działania odpowiedzialna będzie szkoła z Polski. Działanie to pozwoli przybliżyć uczestnikom spotkania tradycje polskiego Śląska, wspólne zabawy umożliwią uczniom porównanie środowisk, z których się wywodzą. Uczestnikami wyjazdu są z dzieci młodsze, które w naturalny sposób nawiążą kontakty ze swoimi rówieśnikami z zagranicy.

Święto Szkoły - Szkoła polska razem z czeską szkołą partnerską będzie obchodzić święto patrona szkoły polskiej. We wspólnej uroczystości wezmą udział ze strony polskiej: przedstawiciele UG, Rada Rodziców, uczniowie, pracownicy szkoły, ze strony czeskiej: dyrekcja, przedstawiciele samorządów, koordynatorzy projektu, uczniowie oraz nauczyciele. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą polsko - czeską w kościele parafialnym. Po mszy uczestnicy przejdą do budynku szkoły, gdzie odbędzie się uroczysta akademia "Między nami sąsiadami". Odśpiewane zostaną hymny państwowe, hymn polskiej szkoły oraz hymn Unii Europejskiej. W czasie uroczystości przedstawiona zostanie historia szkoły oraz postać patronki. Potem w szkole dorośli wysłuchają wykładu na temat: "Śląskie tradycje regionalne'', który wygłosi zewnętrzny prelegent. W tym czasie dzieci z Polski i Czech (grupa mieszana) pójdą na spacer po okolicy, odwiedzą Galerię rodziny Holeszów, w której zobaczą aktualną wystawę miejscowego twórcy ludowego. Za realizację działania odpowiedzialna będzie szkoła z Polski.

 

 

Działania strony czeskiej:

Wycieczka do zoo Ostrava – wspólny udział w wycieczce, potem zajęcia integracyjno – muzyczne w szkole.

Warsztaty taneczne – 5 dniowy wyjazd do Czech związany z przygotowaniem do działania Folklor Południa. Uczestnicy będą się bawić, poznawać, uczyć tańców regionalnych i śpiewów.

Folklor Południa – występ naszych dzieci i dzieci z Ostravy na przeglądzie regionalnym w Czechach.

Czytamy kronikę – zamknięcie projektu. Spotkanie na podsumowanie.