Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi
w Świerklanach

I półrocze trwa od 3 września 2018 r.  do 11 stycznia 2019 r.

II półrocze trwa od  12 stycznia 2019 r.  do 21  czerwca 2019 r.

(od 11 lutego do 22 lutego 2019 r. – ferie zimowe)

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Informacyjne zebranie z rodzicami 12 września 2018 r.
3. Konferencja Rady Pedagogicznej zatwierdzająca organizację pracy szkoły 12 września 2018 r.
4. Konsultacje z rodzicami  5.12.2018, , 6.03.2019, 8.05.2019, 5.06.2019 r.
(od godz. 16:00 – 17:00); w razie potrzeby można zorganizować zebranie z rodzicami
6. Diagnoza na start w klasie pierwszej wrzesień 2018 r.
5. Śródroczne zebranie z rodzicami 7 listopada 2018 r.
9. Próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka angielskiego
listopad 2018 r./grudzień 2018 r.
9. Próbne egzaminy dla klas ósmych
– język polski
– matematyka
– język obcy nowożytny
listopad 2018 r./grudzień 2018 r.
7. Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze do 5 grudnia 2018 r.
8. Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
10. Wystawienie ocen za I półrocze do 8 stycznia 2019 r.
12. Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna) 9 stycznia 2019 r.
11. Zebranie z rodzicami informujące o postępach w nauce i zachowaniu oraz o uzyskanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów 9 stycznia 2019 r.
13. Konferencja podsumowująca działalność Rady Pedagogicznej za I półrocze 16 stycznia 2019 r.
14. Ferie zimowe 11 – 22 lutego 2019 r.
17. Śródroczne zebranie z rodzicami 3 kwietnia 2019 r.
19. Egzamin gimnazjalny:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka angielskiego

Egzamin dodatkowy:
– część humanistyczna
– część matematyczno- przyrodnicza
– część z języka angielskiego

10 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.

3 czerwca 2019 r.
4 czerwca 2019 r.
5 czerwca 2019 r.

19. Egzamin ósmoklasisty:
– język polski
– matematyka
– język obcy nowożytnyEgzamin dodatkowy:
– język polski
– matematyka
– język obcy nowożytny
15 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
17 kwietnia 2019 r.

3 czerwca 2019 r.
4 czerwca 2019 r.
5 czerwca 2019 r.

15. Rekolekcje wielkopostne  15-17 kwietnia 2019 r.
16. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
21. Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku 15 maja 2019 r.
22. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i wystawienie ocen 7 czerwca 2019 r.
23. Konferencja klasyfikacyjna – roczna 14 czerwca 2019 r.
24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
25. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
26. Konferencja podsumowująca działalność dydaktyczno-wychowawczą w gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 26 czerwca 2019 r.
27. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaną podane do wiadomości do 30 września 2019 r. po zaopiniowaniu przez RR, SU i RP