Innowacja pedagogiczna “Narkotykom mówimy NIE!“

W szkole realizowane jest innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno – metodycznym z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

1.  Określenie rodzaju innowacji:

Innowacja ma charakter metodyczno – organizacyjny, gdyż dotyczy zmian w organizacji kształcenia i wychowania oraz metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

2. Czas trwania innowacji:

Innowacja będzie realizowana od listopada do bezterminowo.

3. Autorzy innowacji:

mgr Monika Bizgwa- pedagog w ZSP w Jejkowicach, nauczyciel WOS, wychowania do życia w rodzinie, doradca zawodowy

mgr Honorata Maciończyk- psycholog, pedagog w SP im. Stanisława Staszica w Jankowicach, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

mgr Monika Strzebniok- pedagog w SP nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

mgr Agnieszka Czerwik-Zaniewska – pedagog w SP nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach, nauczyciel współorganizujący, terapeuta pedagogiczny

mgr Anna Oleksy – pedagog w SP nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

4. Zakres innowacji:

1. Klasy objęte innowacją:

Innowacją zostaną objęte klasy VIII ZSP w Jejkowicach, SP  im. Stanisława Staszica w Jankowicach, oraz SP nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach i SP nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.

2. Nakłady finansowe:

Szkoły z terenu gminy Świerklany zwrócą się z prośbą o wsparcie fiansowe realizowanych działań do Gminnej Komisj Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Miejsce wdrażania innowacji: ZSP w Jejkowicach, SP im. Stanisława Staszica w Jankowicach, oraz SP nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach i SP nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.

5.Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane:

Ponad 10 lat temu pedagog szkolny w Jejkowicach zainicjowała powstanie programu profilaktycznego ”Narkotyki? Nie, dziękuję ja chcę żyć!”. Program był skierowany początkowo do starszych klas gimnazjum, ale w związku z pozytwnymi opiniami o programie chciałybyśmy go kontyynuować po reformie w klasach 8 w odświeżonej formie w ramach innowacji „Narkotykom mówimy NIE!“ Każda szkoła podjmuje inne zadania do realizacji, tworząc wspólnie  Międzygminny Projekt Profilaktyczny pod tą samą nazwą. Chciałyśmy, by profilaktyka uzależnień miała dla uczniów ciekawą formę. W związku z tym w programie znajdują się następujące pozycje:

I – konkurs wiedzy o uzależnieniach;

II – pogadanka profilaktyczna prowadzona co roku przez specjalistę, psychologa lub pedagoga;

III – rozgrywki sportowe z elementamii profilaktyki;

IV – profilaktyczny konkurs plastyczny;

V – konkurs na film profilaktyczny.

6.Cele innowacji:

Cel główny:

Profilaktyka uzależnień

Cele szczegółowe:

 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • integracja w grupie;
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej szkodliwości narkotyków;
 • profilaktyka antynarkotykowa;
 • współpraca i intergracja szkół;
 • doskonalenie współpracy i współdziałania w grupie;
 • zasady rywalizacji fair play;
 • aktywne słuchanie;

Działania wychowawcze:

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny;
 • kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • wrażliwość na cierpienie innych osób;
 • rozwijanie postaw prospołecznych.

7. Oczekiwane efekty

Osiągnięcia uczniów:

 • wiedzą jak się zachować, gdy ktoś im proponuje kupno lub spróbowanie narkotyków;
 • znają rodzaje narkotyków;
 • wiedzą jak rozmawiać, gdy pojawi się problem narkotykowy;
 • wiedzą jakie grożą kary za posiadanie narkotyków;
 • znaja zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane zażywaniem środków odurzających;
 • potrafią odpowiednio reagować i wskazać możliwości pomocy osobom zażywającym środki odurzające;
 • potrafią otwarcie wyrażać swoje zdanie i opinie oraz przyjmować argumenty innych osób.

8. Ewaluacja:

Ewaluacja będzie przebiegała na bieżąco po zakończeniu programu.