Dni wolne od zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalił, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 będą:

16.10.2023 r. (poniedziałek) – Święto Szkoły

22.12.2023 r. (piątek) – Wigilie klasowe

2.05.2024 r. (czwartek)

14.05. 2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., – (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy ósmoklasiasty

31.05.2024 r. – (piątek)

20.06.2024 r. (czwartek)

 

W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1603 ze zm.)