Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostaną podane do wiadomości do 30.09.2018 r. po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski  i Radę Pedagogiczną.