Dni wolne od zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły  ustalił, że dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 będą:  

Data Dzień tygodnia  
22 grudnia 2020 r. wtorek klasowe spotkania przy świątecznym stole
4 stycznia 2021r. poniedziałek dni po przerwie świątecznej  i przed Świętem Trzech Króli
5 stycznia 2021r. wtorek
25 maja 2021r.

26.maja 2021r.

27 maja 2021r.

wtorek

środa

czwartek

egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 r. piątek dzień po Bożym Ciele
24 czerwca 2021 r. czwartek dzień przed zakończeniem roku szkolnego

W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1603 ze zm.)