Informacja na temat rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w roku szkolnym 2023/2024 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116)
– uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia złożony do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.

Pomoc udzielana jest w wysokości 225 zł, 390 zł albo 445 zł w zależności od niepełnosprawności oraz rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wypłata następuje na postawie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w postaci zwrotu poniesionych wydatków do wysokości w/w kwoty.